ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


General Support

For all general support inquiries

Billing

Inquiries related to existing subscriptions & purchases

Password/Login Help

Assistance with Password and Login issues

Sales

For all inquiries related to new and/or future purchases

Dedicated Servers

Support for clients with Dedicated Servers through Hytale Hosting

Recovery

For all inquiries related to file recovery/restoration

Mods

Need assistance setting up a Mod? Ask here!